POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Gabinet Lekarski dr n. med. Pawła Sadłeckiego (VistlaMed ZDROWIE KOBIETY) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez VistlaMed ZDROWIE KOBIETY zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. W zakresie gromadzonych danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Gabinet Lekarski dr n med. Paweł Sadłecki. 
 3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 4. W celu właściwego funkcjonowania serwisu oraz osiągnięcia zamierzonego celu, w ramach serwisu zbieramy i przechowujemy następujące dane:
  • nazwisko, imię, adres zamieszkania
  • adres email, numer telefonu
  • wszelkie informacje związane z uzyskaniem połączenia z naszym serwerem www, w szczególności adres IP, nazwa przeglądarki, data i godzina nawiązania połączenie, itp.
 1. Podany numer telefonu komórkowego wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z obsługą zamówionych usług medycznych w Gabinecie Lekarskim dr n med. Pawła Sadłeckiego. Na podany numer mogą być wysyłane sms’y informujące o stanie rejestracji i przypominające o zbliżających się terminach umówionych wizyt.
 2. Adresy email wykorzystywany jest jako nazwa użytkownika w procesie logowania do systemu rejestracji internetowej oraz do przesyłania informacji związanych z umówionymi usługami. Ponad to VistlaMed ZDROWIE KOBIETY zastrzega sobie prawo do przesyłania krótkich informacji związanych z prowadzoną działalnością medyczną.

PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna zgodnie z wymogami prawnymi jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia.:
 4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywania przez okres 22 lat.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest udostępniana wyłącznie osobom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

FORMY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacja medyczna jest udostępniana po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem e-mail:

 1. do wglądu w lokalu VistlaMed ZDROWIE KOBIETY (ul. Wiejska 20, 86-300 Grudziądz)
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych.

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 28 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 Poz. 836 ze zm.), opłata nie może przekraczać:

 1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
 2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – maks. 0,0007 przeciętnego wynagrodzenia.

Obecnie w naszej placówce opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi: 25 groszy brutto.

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Pacjenci.

Administratorem Państwa danych osobowych są Gabinet Lekarski dr n. med. Paweł Sadłecki (VistlaMed ZDROWIE KOBIETY).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo kontaktować się dr n. med. Pawłem Sadłeckim. Większość danych podajecie Państwo samodzielnie. Chcąc skorzystać z świadczeń finansowanych przez NFZ nasz personel będzie pozyskiwał informacje o Państwa statusie ubezpieczenia korzystając systemu e-WUŚ, udostępnionego przez NFZ.

Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, preferencjach seksualnych. Dane te są zbierane tylko, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Państwa danych jest:

 1. ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)
 2. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)
 3. realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta
 4. kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)
 5. dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości
 6. marketingu bezpośredniego produktów własnych w szczególności przesyłania Państwu ofert, informacji o produktach, promocjach – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO)
 7. tworzenia zestawień, analiz na nasze potrzeby wewnętrzne a w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO);

Państwa dane będą przekazywane:

  1. innym podmiotom leczniczym współpracującym z Gabinetem Lekarskim dr n. med. Pawła Sadłeckiego (VistlaMed ZDROWIE KOBIETY) w celu zapewnienia ciągłości leczenia
  2. osobom upoważnionym przez Państwa

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE. Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

Korzystanie z usług Gabinetu Lekarskiego dr n. med. Pawła Sadłeckiego (VistlaMed ZDROWIE KOBIETY) jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Państwa tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.
Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Państwa danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony personelu Gabinetu Lekarskiego dr n. med. Pawła Sadłeckiego (VistlaMed ZDROWIE KOBIETY), odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, żądania ich usunięcia (ale nie w sytuacji, kiedy przetwarzanie jest wymogiem prawnym), ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Powołując się na zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy, że w Gabinecie Lekarski dr n. med. Pawła Sadłeckiego (VistlaMed ZDROWIE KOBIETY) wprowadzono ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy, aby skontaktowali się Państwo z nami mailowo lub wysyłając wniosek na adres: ul. Wiejska 20A, 86-300 Grudziądz.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.